Istruttori

Shiahn – Zicca Elio
6° Dan karate Shito Ryu FESIK
1° Dan karate Shotokan SKV-UEK
2° Dan Ju Jitsu WJJF Svizzera
Yudansha Koryu Uchinadi IRKRS

Kyoshi – Grand Federico
3° Dan karate Shito Ryu Seiken Shudo Kai
1° Dan Ju Jitsu WJJF Svizzera
Yudansha Koryu Uchinadi IRKRS

Kyoshi – Rulli Roberto
3° Dan karate Shito Ryu Seiken Shudo Kai
2° Dan Judo FSJ
1° Dan Ju Jitsu WJJF Svizzera
2° GT Wing Chun
Yudansha Koryu Uchinadi IRKRS